Thumbnail

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โครงสร้าหลักจากไฟ
ประกอบด้วย
กฎกระทรวง 3 ฉบับดังนี้

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ข้อ24 ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 Download
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 Download
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2549) ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 Download

        


         เหตุผลในการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวคือ โดยที่ปัจจุบันโครงสร้างหลัก
ของอาคารส่่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่มีอัตราการทนไฟได้ไม่นาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้
อาคารเกิดการยุบตัวหรือพังทลายได้ง่ายไม่สามารถเข้าช่วยเหลือหรือขนย้ายคนและ
ทรัพย์สิน ออกจากอาคารได้ทัน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
สมควรที่กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารและวิธีป้องกัน
โครงสร้างหลักจากไฟ

         Thumbnail

 

นอกจากนี้ต้องมีวุฒิวิศวกรโยธาประจำบริษัทจำกัด
ซึ่งเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ลงนามรับรองอัตราทนไฟใน
ฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษาประกอบในการยื่น
ขออนุญาตด้วย