CFRP ( Carbon Fiber Reinforced Polymer )

เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร
CFRP จะประกอบด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ที่มีความแข็งแรง
สูงมากกว่าเหล็ก และอีพ็อคซี่เรซิน (Polymer) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกาวยึดเกาะ
กำลังสูงเพื่อทำการติดตั้งแผ่นคาร์บอนไฟเบอรกับโครงสร้างที่ต้องการปรับปรุง
ซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลัง

ปัจจุบันมีการใช้ CFRP ในงานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง
อาคารประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลายทั่วไป และมีมาตราฐานในการออกแบบ
ACI 440.2R
ซึ่งใช้เป็นสากล ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก www. ทั่วไป

CFRP ที่ใช้ทั่วไปมี 2 ประเภทได้แก่ แบบแผ่น (Sheet) ความหนาประมาณ
0.11-0.17 มม.และแบบลามิเนท (Laminate) ความหนาประมาณ 1.2-1.4
มม.
โดยแบบลามิเนทเป็นการนำแบบแผ่นบางจำนวน 5-6 ชั้นมาประสานกันด้วย
อีพ็อคซี่เรซินจนเป็นแผ่นแข็งชิ้นเดียวกัน ซึ่งจะมีความสามารถรับกำลังได้ดีกว่า
แบบแผ่น แต่ค่าติดตั้งก็จะสูงกว่าตามไปด้วย ดังนั้นในการใช้งาน CFRP จะต้อง
มีการสำรวจตรวจสอบและวิเคราะห์คำนวณออกแบบโครงสร้างที่จะใช้งานจริงถึง
ความเหมาะสมโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อให้การติดตั้ง CFRP ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และโครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยในการใช้งานตามหลักวิศวกรรม

Benefit of CFRP

1. น้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระให้กับโครงสร้างเดิม
2. มีขนาดเล็ก ไม่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม
3. ติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว ไม่กระทบกับการใช้งานเดิม
4. ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ
5. ทนทานต่อสารเคมี เช่น กรด-ด่าง
6. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
7. สามารถทาสี หรือปิดทับด้วยวัสดุอื่นเพื่อความสวยงามได้

CFRP Application

1. งานซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่เสียหาย
2. งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมการใช้งานโครงสร้างเดิม
3. งานเสริมความแข็งแรงและเสริมกำลังของโครงสร้างเดิม
4. งานแก้ไขโครงสร้างอาคารที่มีปัญหา